Bina Referanslarımız
Eda Apt.
Alperen Sitesi B Blok
Yunus Apt.
Gürsu Apt.
Işın Apt.
Kalite Evler Duru Apt.
Bedir Apt. A-B-C Blok
Eras Sitesi D Blok
Işık Apt.
Kasrı Kınaş Sit. C Blok
Merve Apt.
Medine Apt.
Nur Apt.
Öztürk Apt.
Pınar Sitesi B Blok
Park Manzara Evleri A-B Blok
Seddülbahir Apt.
Safa APt.
Taşdemir Apt.
Hilal Apt.
Sabır Apt.
Ihlamur Apt.
Anıl Apt.
Ulusoy Sitesi B Blok
Ulusoy Sitesi C Blok
Çamlıca Apt.
Şeker Apt.
Tuna Apt.
Yıldızlar Apt.
Seçkin Apt.
Ulusoy Sitesi A Blok
Gölevleri Sitesi B Blok
Güneş Apt.
Mehtap Apt.
Seçkin Apt.
1071 Malazgirt Apt.
Menzil Apt.
Eras Sit. P Blok
Anasayfa / SSS / Toplantı
Kat malikleri kurulu toplantısına katılmayan bir kat malikine cezai müeyyide olarak 170 tl "aidat tahakkuk fişine" yansıtılacaktır, denmektedir. Gerekçe olarak da kat malikleri kurulu toplantı ve seçim yönergesi ve yönetim talimatnamesi gösterilmektedir. Bu uygulama hukuka uygun mudur? Bu ödeme yapılmalı mıdır? İtiraz edilebilir mi? Nasıl? Konu hakkında başkaca söylenmesi gereken bir şey var ise bunların da bildirilmesi konusunda yardımınızı rica eder, şimdiden çok teşekkür ederiz. 
Sayın Goluoğlu, Kat maliklerin genel Kurul toplantısına katılma zorunluluğu için yasal düzenleme mevcut değildir. Site Yönetim Planınızda da bu konuda bir düzenleme ve yaptırım mevcut değil ise Kat malikleri Kurulunun almış olduğu bu kararın iptali için sulh hukuk mahkemesine başvurarak iptalini sağlayabilirsiniz.
26.04.2012 - mustafa goluoğlu
Sayın Yetkili sitemizde nisan 2012'de olağan üstü genel kurul toplantısı yapıldı,tekrar yapabilirmiyiz veya ne zaman yapabiliriz.Teşekkürler.
Sayın Bulut, Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. 
24.04.2012 - Yunus BULUT
Apartmanımızda yeni yönetim seçimi için yapmamız gereken kat malikleri toplantısı için göndermemiz gereken çağrı mektubunu binamızın yeni olması sebebi ile daire sahiplerinin yönetimde adresleri olmadığından dolayı her daire sahibinin adresine çağrı gönderememekteyiz. Dairelerin yarısından fazlasında kiracılar oturmakta ve daire sahiplerinin adresleri bulunmamakta.Alınacak kararlara ileride hiç bir daire sahibinin itrazda bulunaması ve yönetimin resmi bir eksiğinin bulunmaması için nasıl bir yol izlemeliyiz. 
Tebligat Kanununa göre, Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili konularda, her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılacaktır. ey
19.03.2012 - Melih
Ben 430 hanelik bir sitede yaşamaktayım,site sakinleri olarak yönetimin keyfi idaresinden şikayeyçiyiz.Olağanüstü genel kurul toplamak istiyoruz,neyapmamız gerektiği konusunda bizi aydınlatabilirmisiniz* saygılarımla
Sayın Eser Güner, Kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.ey 
17.03.2012 - Eser Güner
Sayın yöneticiİyi günler, Kat irtifakı kurulurken yönetim planı olmayan, alt katta 2 dükkan, diğer 4 katta 8 daire, toplam 10 bölümlük bir apartman ile ilgili fikrinizi almak istiyorum. Bir dükkan ve bir daire %14 er arsa payına, diğer dükkan ile 7 daire %9 ar arsa payına sahip durumda. İlk Genel Kurul toplantısında çoğunluk sağlanamıyor. İkinci toplantıda %9 ar arsa payına sahip 2 dairenin olumsuz oyuna karşılık, %9 ve %14 arsa payına sahip 2 dairenin oyları ile yakıt harcamalarının metrekareye göre ödenmesine karar veriliyor. Bu olayda 4 dairenin bu kararı bahsedilen sonuç için yeterli midir yoksa karar için 4/5 oranında sayı çoğunluğu mu gereklidir? Cevabınız için şimdiden teşekkürler Coşar Batman 
Sayın Coşar Bataman, Öncelikle Kat Mülkiyeti Kanunun 30. maddesinde Genel Kurul toplantı yeter sayısını ve karar alma sayısını açıkça düzenlemiştir. " II - YETER SAYI: MADDE 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa kararlar en geç bir hafta içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların, oy çoğunluğuyla verilir. (Değişik 2. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.15) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. " Burada önemli olan noktalardan biri de toplantı çağrının usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığıdır ki bu da kararın iptali için önemlidir. İkinci toplantıda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunludur.Toplantı yeter sayısı aranmaksızın yapılacak olan ikinci kat malikleri kurulu toplantısında, katılanların salt çoğunluğunun oyları ile genel idari konularda karar alınabilir. " 4 kat malikinin katıldığı toplantıda katılanların salt çoğunluğu 3 tür. Öncelikle 3 kat malikinin oyu ile " yakıt harcamalarının metrekareye göre ödenmesi " kararı verilebilir. Bu neden ile alınan karar geçersizdir. Ancak ek bir bilgi vermek isteriz ki ikinci toplantıda yasal olan ikili çoğunluk (sayı ve arsa payı ) sağlanmadıkça yönetici ve denetçi atamasıyla ilgili karar alınamaz. ey 
20.02.2012 - Coşar Batman
Merhaba. Daha önceleri sorduğım sorular verdiğiniz cevaplardan çok yararlandım. Ayni cesaretle acilen cevap bekleyen ve bir belirsizliği ortadan kaldıracak olan bir soruma cevap verilebilirse çok memnun olacağım. 1)Yönetimce gönderilen toplantı çağrısında vekaletname ile ilgili şu hususlar yer almaktadır. a)Sitemizde ikamet etmekte olan Kat Maliki vekil tayin edeceği kişinin Adını, Soyadını da yazarak vekaletnameyi doldurup toplantı gününden önce bizzat kendisi, Site Yönetim Kurulu başkanlığı’na teslim edecektir. b)Site haricinde olan kat maliklerinin ise doldurduğu vekaletnameyi toplantı gününden önce Site Yönetim kurulunun elinde olacak şekilde taahhütlü mektupla göndermesi gerekmektedir. c)Site Yönetim Kurulu Başkanlığında toplanıp saklanacak olan bu vekaletnameler Genel Kurul Toplantı günü Divan Başkanlığına teslim edilerek Hazirun Cetveline işlenecektir. Sorularım: 1) Böyle bir şey olablir mi? Yani vekaletnameler toplantı gününden önce hatta toplantı gününde bile yönetime verilir mi? Benim bildiğim,toplantı günü hazirun cetvelinin vekil tarafından imzalanması için toplantıyı düzenleyen yönetime vekalet gösterilir ve hazirun cetveli imzalanır. Divan teşekkül ettikten sonra vekaletname vekil tarafından kongre divanına verilir. Bu söylediğim yanlış mı? Bunun böyle olması gerektiğini şunun için düşünüyorum:Site yönetim kuruluna toplantıdan önceki günlerde veya toplantı günü bizzat teslim edilen bir vekaletin, site yönetiminin işine gelmeyen bir vekalet olması durumunda, kongre divanına verilip verilmeyeceği kuşkusuna sebep olunmaması gerekmektedir.Bu nedenle vekaletin yönetime hiçbir şekilde teslim edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Bir diğer husus, kongrede yeterli nisabın olup olmadığını mutlaka yönetim kurulu mu belirler. Yani yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığını kim belirler. Bu konularda cevap veririseniz memnun olacağım. 
Sayın Ertan Bey, Kat malikleri, kat malikleri kurulu toplantısına bizzat katılabilecekleri gibi başkalarını da kendi adlarına katılmak üzere tevkil edebilirler. Kat Mülkiyeti Kanununun 31. maddesinde, bu vekaletin özel bir şekilde ( yazılı veya resmi ) olacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, genel hükümlere bakıldığında vekaletin özel bir şeklinin bulunmadığı da görülür.Vekaletnamelerde vekilin kat malikleri adına toplantılara katılabileceği onun adına ve oy kullanabileceği yazılıdır. Bu vekaletnameler herhangi bir şekil şartına tabi tutulmadığından noterden tasdikli olması gerekmez. İbrazı halinde de katılım geçerlidi, toplantı yapıldıktan sonra da, ibraz edilmesi halinde dahi vekaleten toplantıya katılım geçerli olur. Kat Mülkiytei Kanunun 31. maddesinin son fıkrasına göre kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eli ile kullanabilir. Yetkili vekilin mutlak surette imzalı bir belge ile toplantıya katılması yolunda yasada bir düzenleme bulunmamaktadır. Bilindiği gibi Borçlar Yasası hükümlerine göre vekalet hiçbir şekil koşuluna bağlı değildir. Vekalet sözleşmesinin yazılı veya resmi olması mecburiyeti de yoktur. Kat Mülkiyeti Yasasının 30. maddesinde, kat malikleri kurulunun kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanacağı ve oy çoğunluğuyla karar verileceği öngörülmektedir. ey 
26.07.2011 - ertan özuğurlu
Apartmanımız 40 daireli bir apartman. Yönetim toplantısı yapıldı çoğunluk sağlanmadan 21 kişiyle bu toplantıda mantolama kararı alınmış. Biz bu karara itiraz ettik. 4/1 çoğunluk kabul etmezse karar alınamazmış tekrar toplantı yapıldı yine 4/1 çoğunluk kabul etmedi karar iptal edildi toplantıdan kabul etmiyenler ayrıldıktan sonra çoğunluk sağlanmış gibi kapıya apartman görevlisini gönderip kararın alındığını söylediler. Kabul etmiyenler ne yapmalıyız bu karar geçerli olurmu bu kararla mantolama parasını ödememe gibi bir hakkımız varmı bu konuda bizi aydınlatırsanız sevinirim saygılar 
Sayın Meral TUNCALI, Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. 40 dairelik apartmanınızda 21 kişinin toplantıya katılması ile toplantı yeter sayısı sağlanmıştır. Toplantıya katılanların ile oy çokluğu ile karar alınır.Uygulanır. Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir. C) KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI: I - TOPLANTI ZAMANI: MADDE 29 - Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 5711 - 14.11.2007 / m.14) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 5711 - 14.11.2007 / m.14) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. II - YETER SAYI: MADDE 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa kararlar en geç bir hafta içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların, oy çoğunluğuyla verilir. (Değişik 2. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.15) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. III - OYA KATILMA: MADDE 31 - Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz. Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tâyin edilemez. (Değişik son fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir. IV - KARARLAR: MADDE 32 - Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim plânı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, katmalikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür vekarara bağlanır. Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır, karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynıhususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür. V - HAKİMİN MÜDAHALESİ: Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmıyan veya kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma (Sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hâkimin müdahalesini istiyebilir. MADDE 33 - (Değişik 1. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.17) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına vebunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine görederhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. Tesbit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmiyenlerden, aynı mahkemece, 100 liradan 2000 liraya kadar para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur yirmibeşinci madde hükmü mahfuzdur. (Değişik 3. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.17) Tespit edilen süre içinde hakimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır. eyeniel 
04.04.2011 - Meral Tuncalı
selam ben 242 daireli bir sitenin yöneticisiyim. olağan genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 1 hafta sonra yeniden toplantı yaptık. bu toplantıya 145 üye katıldı.alınan kararlar oybirliği ile alındı. ancak şu ana kadar hiçbir toplantıya katılmayan bir üyemiz kurulda alınan tüm kararlara itiraz etti.bu üyenin itiraz hakkı var mı. itirazı bizemi yoksa ilgili mahkemelere mi yapması lazım aydınlatırsanız sevinirim.
Sayın Resul Bey, Kat malikleri Kurulunun toplantısı ve kararları ile ilgili yasa düzenlemeleri ve itiraz şartlarını aşağıda sunuyorum C) KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI: I - TOPLANTI ZAMANI: MADDE 29 - Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 5711 - 14.11.2007 / m.14) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 5711 - 14.11.2007 / m.14) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. II - YETER SAYI: MADDE 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa kararlar en geç bir hafta içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların, oy çoğunluğuyla verilir. (Değişik 2. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.15) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. V - HAKİMİN MÜDAHALESİ: Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmıyan veya kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma (Sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hâkimin müdahalesini istiyebilir. MADDE 33 - (Değişik 1. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.17) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. V - HAKİMİN MÜDAHALESİ: Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmıyan veya kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma (Sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hâkimin müdahalesini istiyebilir. MADDE 33 - (Değişik 1. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.17) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. 
02.03.2011 - resul olgun
Merhaba,daha önce bir soru sormuştum, henüz cevap alamadığım konuyu anlatayım.Site yönetimimiz 29 Ocakta bir yıllık görev süresini doldurdu fakat toplantıya 5 gün kala Olağan Gn.Krl. u erteledi.Olağanüstü toplantıyı da Mart ta yapacağını tebliğ etti.Gerekçesi de blok temsilcilerinin tapularının kendilerinin üzerine olmayanların düşürülmesi ve yeni bir seçim.Bizler, 29 Ocak da görüşülmesi ve çözümlenmesi gerekilen pek de olağanüstü sayamayacağımız bu duruma karşı gelerek, 29 Ocakta toplandık yönetimden gelen olmadı.Şimdi Kayyuma gitmeyi düşünüyoruz acilen, ama aynı sebepten Mart taki toplantılarına gidip, ibra etmeyip, iki kez sulh hukuka başvurabilir miyiz..Martta onların toplantısına gidersek, 29 Ocaktaki adımımız anlamını yitirir mi?Bu işi avukatsız da yapabilir miyiz?Teşekkür ederim. 
Sayın Şebnem Hanım, Kat Mülkiyeti Kanunda Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları ile ilgili ksin düzenleme mevcuttur. Bu şartlara uyularak yapılması gerekir. " KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI: I - TOPLANTI ZAMANI:MADDE 29 - Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 5711 - 14.11.2007 / m.14) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 5711 - 14.11.2007 / m.14) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. II - YETER SAYI: MADDE 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa kararlar en geç bir hafta içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların, oy çoğunluğuyla verilir. (Değişik 2. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.15) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. III - OYA KATILMA: MADDE 31 - Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz. Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tâyin edilemez. (Değişik son fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir. Yasaya uygun yapılmış olsa dahi kat maliklerinin toplantıda alınan kararlara hakim müdahelesi talep edebilme hakları her zaman mevcuttur. V - HAKİMİN MÜDAHALESİ: Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmıyan veya kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma (Sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hâkimin müdahalesini istiyebilir. MADDE 33 - (Değişik 1. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.17) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına vebunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine görederhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. Tesbit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmiyenlerden, aynı mahkemece, 100 liradan 2000 liraya kadar para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur yirmibeşinci madde hükmü mahfuzdur. (Değişik 3. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.17) Tespit edilen süre içinde hakimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır. Yargılama safhasında her türlü hukuki hakların savunulmasını, hukuktan maksimum yaralanabilmeniz ve tüm haklarınızı kullanabilmeniz için avukat aracığı ile yardım almanızı öneririm. ey
17.02.2011 - Şebnem Gün
SAYIN YETKİLİ 40 DAİRELİK BİR BİNAYA TAŞINALI 4 YIL OLDU. TAŞINDIKTAN 1 YIL SONRA TOPLANTI İSTEDİK AMA YÖNETİCİ YAPMAK İSTEMEDİ, ÖNCEDEN ZATEN TOPLANTI YAPMAYAN GELİR GİDER HESABI VERMEYEN BİR YÖNETİCİ.SONUNDA ISRARLA TOPLANTI OLDU VE SORDUK GELİR GİDER NEDİR DİYE İŞTE BUYRUN BAKIN İNCELEYİN DEDİ AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ BİLE DUYMADI. BİZDE BÜTÜN EVRAKLARI İMZA KARŞILIĞI ALARAK MUHASEBECİYE VERDİK İNCELETTİK VE OKADAR YANLIŞ HARCAMALAR, GEREKSİZ ÖDEMELER YAPILMIŞKİ ,KENDİ ELEKTRİK FATURASINI BİLE TOPLADIĞI PARALARDAN HARCAMIŞ, YAPTIĞI HARCAMALAR İÇİN TUTANAK TUTMUŞ SADECE,BUNLAR ORTAYA ÇIKINCADA BİZİM HABERİMİZ OLMADAN 10 KİŞİ İLE YENİ YÖNETİCİ SEÇMİŞLER. LÜTFEN BİLGİLENDİRİMİSİNİZ BENİ BİR EV SAHİBİ OLARAK NE YAPMALIYIM. EVET MAHKEME DİYECEKSİNİZ AMA ONLAR İÇİNDE AVUKAT TUTUPTA CEBİMDEN PARA VERMEK İSTEMİYORUM. NE YAPICAM.HAKLIMIYIM HAKSIZMI. YANLIŞ YAPILAN NEDİR. LÜTFEN DOĞRUYU ANLATIN .c
Öncelikle Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı yapılabilmesi için enaz 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütllü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartına uyulması gerekir.Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı v arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Öncelikle sorundan gidersek yapılan toplantı yasada açıkça düzenlnmiş olan yoplantı şartlarına uyulmadan yapılmıştır. Öncelikle son toplantıda alınan kararlaı için hakim müdahelesi isteyebilirsiniz. Açıkladığınız nedenlerle eski yönetimde usulsüzlükler ve yasaya aykırı yönetim sözkonusu , sizinde beyan ettiğiniz gibi Sulh Hukuk Mahkemesine başvurabilirsiniz. Tabi ki bir avukattan yardım almanız sağlıklı hukuk yargılaması ve haklarınınızın korunması ve taleplerinizi alabilmeniz için daha uygun olur. Tabi ki avukat tutulmadan da mahkmeye başvurabilirsiniz. ey
17.02.2011 - AYÇA YILDIRIM 
CİHAN BİNA YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi Çamlıca Apartmanı no:8 Kocasinan / Kayseri
TEL : 0 (352) 221 40 89-99 FAKS : 0 352 221 44 61
E-MAİL : bilgi@cihangrup.net
web tasarım medyatör